Evangeliet om frelse

Guds vilje - vår frelse

Alf taler Guds Ord

Johannes ev. 3.14- 17 

På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. 

Ved ørkenvandringen som Moses hadde med Israelittene på sin vandring til løftes landet, ble de angrepet av giftslanger som forårsaket  sykdom og død i blant folket. Gud bad Moses reise opp en kobberslange som folket kunne få se på, og alle som rettet sitt blikk på denne, ble helbredet og fikk leve. 4 mos.21.8-9 Dette er det bildet som Jesus bruker om seg selv og sin død for folkets synder.

Noe tidligere i bibelen leser vi om en annen slange som dåret Adam og Eva med sin list. Denne slangegiften gikk ikke bare inn i kroppen, men gikk inn i både ånd, sjel og kropp. Adam og hele menneske slekten etter han, døde i sitt forhold til Gud sin Far, ved denne forgiftningen. Guds kjærlighet til mennesket ble vedvarende og Guds løfte om frelse og gjennopprettelse ble straks forkynt der i edens hage. (1 mos.3.14-15)

I dag lider  verden ennå av slangens/djevelens forgiftning av menneskenaturen. Men Gud har åpnet en frelsens kilde. Jesu forsoningsdød på Golgata kors! Ved ett blikk på Jesu offer død, ved tro, driver giften ut, djevelens gift møter sin motgift i Jesus. Vi får der en Guds berøring til legedom og frelse. 

Jesu død var Guds betaling for min og din sjels frelse. Jesus led straffen for våre synder, vårt opprør, vår egoisme og alt det som er av det onde. I Jesus har vi full tilgivelse og Guds fulle kjærlighet til oss.  Guds Ord sier i 2 Korint. 5.17-21 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss: La dere forlike med Gud! For Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.

Her i forsoningen,ved korset, skjer en gudommelig utveksling. Jesus døde for våre synder, og vi får evig liv. Han ble såret for våre overtredelser, og vi får legedom ved Hans sår. Jesus ble gjort til synd for oss, og vi får Hans rettferdighet. Jesus ble forbannet i våre synders sted, og vi får Guds velsignelse. Jesus  ble til spott og skam, vi får del i Guds herlighet. Jesus ble gjort fattig, men vi fikk hele Guds rikdom av frelse og del i den himmelske arv. Ordet om korset er en Guds kraft til frelse for den som tror! Vi hadde ikke fortjent dette, det er en Guds nåde, velvilje og en enorm kjærlighet som gir oss dette. .... For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn ...... 

Johannes ev. 1.12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn.

Romerne. 10.9,10,13  For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Ved tro, omvendelse og bekjennelse får vi del i Guds natur som er agape- kjærlighet, Guds type kjærlighet. Den blir utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Dette er Guds vilje for deg og meg - det nye livet med Jesus, i Den Hellige Ånds kraft til hjelp her i livet. Det Gud vår Far ber oss om, vil Han også gi oss kraft til å klare. Ja, Han vil gjøre det sammen med oss. Vi er ikke lenger alene, Han er kommet til oss. 

Jeg vil si noen ord om Den Hellige Ånd. Det er Han som gjør livet med Gud spennende. Jesus sier: Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. Den som tror på meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa Han om Ånden, den som skulle bli gitt til dem som trodde på Ham. Johannes ev. 7. 37-39

Johannes døperen, profeten som hadde sin virketid før Jesu tjeneste, så Jesus og sa om Han. Han som kommer etter meg, er mektigere enn meg. For Han er jeg ikke engang verdig til å bære sandalene. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. Matteus.3.11 

Her er to metaforer om Den Hellige Ånd: Ild og vann. Dette gir ett fantastisk bilde av hva Gud vil gjøre i mitt og ditt liv. Ved vannet er det grønt, fruktbart, sunnhet, liv og vekst. Ilden bringer inn varme i en kald hverdag (verden). Ilden gjør våre hjerter varme i vår kjærlighet til Gud og mennesker. Dette vil Gud vår Far gi oss i frelsen, eller sagt på en annen måte : Det er en del av frelsen. Og Den Hellige Ånd vil virkeliggjøre liv, vekst, sunnhet, varme, og kjærlighet i våre liv. 

Hva betyr det for meg og deg? Jo, Herren forventer ikke at vi skal takle livet, synden og vanskelighetene alene. Han har gitt oss en hjelper, ja, seg Selv - ved Den Hellige Ånd, inn i våre liv, slik at vi skal nå fram til vår evige bestemmelse. Djevelens slangegift vil prøve å sette en stopper for oss, men vi har ved Jesus en kraft som driver ut det onde, tilgir all synd og renser oss fra all urenhet. Synden trenger ikke lenger å være ett problem for oss, ved forsoningen på korset  og Den Hellige Ånds kraft er det mer enn seier for våre liv. Ingen kan rive oss ut av Gud vår Fars hender. (Rom. 8. 35- 37)

Ta imot Guds frelse i dag. Han har gjort alt ferdig for deg. Som Far venter Han bare på sitt barn, at det skal komme hjem. Det er ingen fordømmelse hos Gud vår Far. Han elsker oss, og vil mer enn gjerne strekke sin allmektige hånd mot deg. Det viste Han oss ved Jesus Kristus, hvordan Han levde og døde i vårt sted. Ta ditt valg i dag, velg Jesus, velg livet, ta imot Guds nåde og kjærlighet. Gud velsigne deg! Amen.

 Frelsesbønn: 

Jesus jeg påkaller Ditt hellige navn og ber deg om frelse. Tilgi meg alle mine synder.

Jeg tror at Jesus er Herre, at han døde for mine synder, at Gud reiste han opp fra de døde og at han lever i dag. 

Jesus jeg tar imot deg som min frelser og takker deg for at du frelser meg nå.

Amen 

 

 Om du vil leve for Jesus, vil jeg gjerne høre fra deg, og hjelpe deg videre i troen og på frelsens vei. Gud velsigne deg. 

Alf Friskilæ

alffriskilae@gmail.com